Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟชั่นวินเทจสำหรับวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สุภาวดี ฉิมไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิง เกี่ยวกับแฟชั่นวินเทจสําหรับวัยรุ่น โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตสื่อรายการแฟชั่นทางโทรทัศน์ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์รายการทำอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ำหนัก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   เสาวลักษณ์ ไชยวิริยะคุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตรายการทำอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ำหนัก Duo Do Health ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการศ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV