Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย เรื่องพระอดีตพระพุทธเจ้ากับวรรณกรรมพุทธศาสนา 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   พรสวรรค์ อัมรานนท์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วว่า การอ่านหรือการคัดลอกคัมภีร์พุทธศาสนาถือเป็นบุญกิริยาวัตถุหนึ่ง ธรรมเนียมนี้ได้แพร่ไปยังที่ต่างๆที่รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียมารวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยปรากฏหลักฐานทั้งด ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสังขปตตชาดกฉบับจังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดุลยา ทับถม; Dullaya Thupthom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง สังขปัตตชาดก ฉบับจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา จุดมุ่งหมายในการประพันธ์ และลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในการบันทึก นอกจากนี้ ยังศึกษาในด้ ...
  • Thumbnail

   ตำนานเชียงแสน : การศึกษาเชิงวิจารณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พรสวรรค์ อัมรานนท์; Pornsawan Amaranonta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาและวิเคราะห์ตำนานเชียงแสนในแง่ของตัวอักษรอักขรวิธีอักษรธรรมล้านนาและลักษณะการเขียนประวัติศาสตร์แบบตำนาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์จำตำนานเรื่องอื่น ๆ ต่อไป ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV