Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   ขลุ่ยที่ระลึกจากประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ธีรพล อิ่มใจ; Teerapoln Imjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   โครงการออกแบบขลุ่ยที่ระลึกเป็นการนำเสนอสมมติฐานในการทดลองประยุกต์เอาวัสดุทางเครื่องเคลือบดินเผามาใช้ในการสร้างเครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย รวมทั้งการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบที่เน้นความอิสระทั้งทางด้านรูปทรงและความงามท ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและพื้นที่ว่างในความรู้สึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์.; Pongphawan Asitirat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาแสดงเนื้อหา สาระของรูปทรงและที่ว่างที่กระทำต่อกัน จากการสร้างรูปทรง พื้นผิว ตำแหน่งการวางชิ้นงานชุด เพื่อให้ผลงานแสดงผลตามความรู้สึกของผู้ศึกษาที่ว่า ...
  • Thumbnail

   จังหวะ ลีลา ใบตอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กฤษดา จารุเจษฎา; Kitsada Jarujasada (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบภาชนะ สำหรับใส่ผลไม้โดยมีแนวความคิดจากใบตอง การบรรจุภัณฑ์จากใบตอง เนื่องจากลักษณะรูปทรงที่สวยงามมีเอกลักษณ์ การบรรจุภัณฑ์จากการห่อพับ มาออกแบบโดยผ่านกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา ...
  • Thumbnail

   พลัง อารมณ์ แห่งเปลวฟืน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ลัคนา วงศ์สวัสดิ์; Lukkana Wongsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อทำการศึกษาเนื้อดินและน้ำเคลือบสำหรับพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผา เผาด้วยเตาฟืน อุณหภูมมิ 1,306 องศาเซลเซียส ทำการสุ่มเจาะจงบนตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า จำนวน 21 จุด ทั้งเนื้อดินปั้นและเคลือบ โดยกำหนดวัตถุ ...
  • Thumbnail

   ภาชนะใส่อาหารประเภท "เมี่ยง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ปวีณา ป้อมสุข; Paveena Pomsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภท “เมี่ยง” มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบเพื่อนำเสนอภาชนะรูปแบบใหม่ โดยมีแนวความคิดจากการนำเอารูปทรงของเชี่ยนหมากอีสาน ซึ่งมีลักษณะเป็นภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมไว้ใช้สำหรับใส่หมากพลูในอดีต ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนจากประเพณีผีตาโขน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ที่แสดงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับภาพสะท้อนจากประเพณีผีตาโขน โดยแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม ที่เน้นการทำนาดำ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุ ...
  • Thumbnail

   รูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากพืชผัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   หิรัญ เกิดศิริ; Hirun Kurtsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   โครงการออกแบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบรูปทรงและทั้งผลิตแจกันเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับการประดับตกแต่งบ้านให้สอดคล้องกับการตกแต่งบ้านสมัยใหม่ โดยใช้รูปทรงของพืชผักสวนครัว คือ หอมแดง , มะเขือเทศ, พริกใหญ่ , กระชาย ...
  • Thumbnail

   ในภาวะที่แปรปรวน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จิรวุฒิ ด้วงอินทร์; Jiravut Doungin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   ความแปรปรวนในธรรมชาติ สร้างความน่าวิตกหวาดหวั่นทั้งการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ ดินฟ้าอากาศ ที่เป็นไปอย่างฉับพลันเหล่านั้นมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทางกายภาพของ มนุษย์เสมอมา หากแต่ความแปรปรวนอันซ่อนเร้นภายในจิตใจซึ่งเป็นผลกร ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV