Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokono 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปูชิตา เย็นทรวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokino” การผลิตชิ้นงานนี้ผู้ศึกษาจะทดลองผลิตวิดีโออาร์ตโดยใช้กล้อง Lomokino โดยทำการศึกษาจากผลงานต่างๆที่ถ่ายด้วยกล้อง Lomokino ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV