Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การศึกษาคติและรูปแบบของราชรถ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ปิ่นเพชร สาตราวาหะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
  • Thumbnail

   การศึกษาพระปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้นที่จังหวัดอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ปิ่นเพชร สาตราวาหะ; Pinpech Satrawaha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   การวิจัยเรื่อง การศึกษาพระปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้นที่จังหวัดอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าพระปรางค์ ที่ปรากฏขึ้นบริเวณภาคกลางชองประเทศไทยในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 หรือราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV