Now showing items 1-14 of 14

  • Thumbnail

   กลียุค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   เทิดธันวา คะนะมะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์ ไม่ใช่หนทางที่จะเข้าถึง ความสุขอย่างแท้จริง เพราะจุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธนั้นมุ่งเน้นให้มนุษย์ละทิ้งกิเลส ตัณหา ซึ่ง แตกต่างจากวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นแต่การพัฒน ...
  • Thumbnail

   การครอบครองพื้นที่ในความทรงจำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   อาภัสรินทร์ ขุนณรงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การครอบครองพืน้ ที่ในความทรงจา” เนื่องจากความรักและความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อพืน้ ที่แห่งนี้พืน้ ที่ซึ่งมอบประสบการณ์ทาง ความรู้สึกให้แก่ข้าพเจ้า ดังนัน้ เมื่อเราสูญเสียพืน้ ...
  • Thumbnail

   ความจริงของอุดมคติ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   เจนณรงค์ แคะมะดัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   มนุษย์ทุกคนล้วนมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย เสียงบอกเล่า ศาสนา หรือวิทยาศาสตร์ ทุกคนต่างมีมุมมองการรับรู้ได้มากกว่าหนึ่ง ประสบการณ์ บริบทแวดล้อม ต่างหล่อหลอมให้ผู้คนรู้สึกยึดเหนี่ยวกับบางสิ่งที่เรียกว่า ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำระหว่างทางของชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ณัฐธิดา พืชกสิชลพสุธา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ข้าพเจ้ามักจะเก็บเรื่องราวรอบตัว หรือเรื่องเก่าๆมาคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เรื่องที่ไม่สำคัญ หรือปัญหาในชีวิต ข้าพเจ้าจึงอยากนำเรื่องราวที่เก็บมาคิดนี้ถ่ายทอดออกมา โดยใช้เทคนิค สื่อวีดีโอภาพเคลื่อนไหวผสมกับอนิเมชั่น ...
  • Thumbnail

   ความสมดุลของความเชื่อและเหตุผล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   เสฎฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ หัวข้อ “ความสมดุลของความเชื่อและเหตุผล” ก่อนการเข้ามาของวิทยาศาสตร์ ความเชื่อต่างๆของคนไทย มีอิทธิพลต่อหลักคิดและการดาเนินชีวิตในหลายด้าน แต่ในปัจจุบันความมีเหตุผลของวิทยาศาสตร์ได้ลบล้างบางความเชื่อออกไปจากสังคม ...
  • Thumbnail

   ปรากฏการณ์ของวัตถุจากความทรงจำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   สุภาวดี ใสพลกรัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุด ปรากฏการณ์ของวัตถุจากความทรงจำ วัตถุ วัสดุและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เป็นปัจจุบัน สิ่งของเหล่านี้สะท้อนให ...
  • Thumbnail

   รูปทรงจากความเชื่อที่บิดเบือน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ประเสริฐ ยอดแก้ว; Prasert Yodkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ศิลปะภายใต้หัวข้อ “รูปทรงจากความ เชื่อที่บิดเบือน” เป็นการศึกษาถึงรูปแบบความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยถ่ายทอดผ่านรูปทรงเรือพระในประเพณีลากพระแสดงออกถึงเรื่องราวความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย ...
  • Thumbnail

   วิทยาศาสตร์ความเชื่อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ประเสริฐ ยอดแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   สัญญะประวัติศาสตร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ธนบดี วัฒนารักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด สัญญะประวัติศาสตร์ เป็นผลงานที่นำเอาข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์และปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนมาวิเคราะห์และถ่ายทอดมุมมองทัศนคติต่างๆ ออกมาผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจัดวางเชิงความคิด ผสมผสานกับเทคนิค ...
  • Thumbnail

   สัมพันธภาพของคนกับวัตถุ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   พิเชษฐ์ กิตติโชติตั้งสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ หัวข้อ “สัมพันธภาพของคนกับวัตถุ” วัตถุคือสิ่งที่มนุษย์ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือรับใช้ ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ดังนั้นวัตถุกับมนุษย์จึงมีความ เชื่อมโยงกันทั้งในแง่ของประโยชน์ใช้สอยแ ...
  • Thumbnail

   สื่อ-สาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   โชติกา วรจารุพงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าแบ่ง “ตัวตน” ออกเป็นสองแบบ แบบแรกตัวตนที่มองเห็นหมายถึงการมีอยู่ของบุคคลนั้นจะด้วยการเห็น การรู้สึก หรือการนึกถึงก็ตาม แบบที่สองตัวตนที่มองไม่เห็น หมายถึง การมีอยู่ของบุคคลนั้น แต่เรากลับไม่รู้สึกหรือนึกถึง การม ...
  • Thumbnail

   สุนทรียภาพของความผูกพันจากดอกไม้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   พิภัทรา เกียรติกิจเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “สุนทรียภาพของความผูกพันจากดอกไม้”ผลงานชุดนี้นาเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับความงามของดอกไม้ และความผูกพันกับข้าพเจ้าในวัยเยาว์ นามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการแสดงออกของรูปทรง ...
  • Thumbnail

   สู่สุขาวดี 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ประเสริฐ ยอดแก้ว; Prasert Yodkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   เกมส์ กรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ธัชนนท์ น่าชม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ถ้ามองทุกอย่างเป็นเกม การใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ก็คงไม่ต่างจากการเล่นเกมชีวิตที่ ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้เราเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ด้วยการผสานรูปทรงจากความเชื่อในไตรภูมิและรู ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV