Now showing items 1-5 of 5

  • Thumbnail

   A comparative study of a Maintenance bond with the actual repair cost of renovation public buildings 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   Rinradee ARREERAT; รินรดี อารีราษฎร์; Non Khuncumchoo; นนท์ คุณค้ำชู; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 29/11/2019)
   The objectives of this research were 1) to study the difference between the cost of the maintenance bond and the actual cost for repairing defects within the two year warranty period. 2) to investigate the repair frequency ...
  • Thumbnail

   การประเมินการใช้พื้นที่อาคาร กรณีศึกษา : อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ปัญจพงศ์ นาคะบุตร; Punjapong Nakabutara (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการทำการประเมินโครงการหลังการใช้งาน ( Post Occupancy Evaluation, POE ) ของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในเรื่องขนาดการใช้พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน ภายหลังการปรับปรุงอาคาร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการเลือกใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   Thanatcha Sukkhi; ธณัชชา สุขขี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารขององค์กรออกแบบและรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจการใช้งานแบบจำลองข้อมูลอาคารและเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรสถาปนิก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ลินดา เมย์ เมอร์เรนเดส; Linda May Melendez (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรสถาปนิก โดยจะศึกษากระบวนการทำงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิก โดยจะใช้ความสำคัญกับองค์กรสถาปนิก ที่มีจำนวนพนักงานในองค์กรไม่เกิน 20 คน มีการเจาะจงเลือกกลุ่มต ...
  • Thumbnail

   คุณลักษณะของผู้ควบคุมงานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ศศธร บริสุทธิ์นฤดม; Sasathorn Borisutnarudom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้ควบคุมงานในงานก่อสร้าง โดยทำการศึกษาจากบุคลากรในโครงการก่อสร้าง ที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และทำการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ค ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV