Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   จากนครปฐมสู่ประจวบคีรีขันธ์: การเคลื่อนย้ายของกลุ่มตระกูลชัยหา 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   นนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา; Nonpichetchan Chaiha (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   กลุ่มตระกูลชัยหา เป็นตระกูลที่มีพื้นเพเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ก่อนที่จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยจากจังหวัดนครปฐมไปสู่พื้นที่ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV