Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธนากร อนุรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560-01-13)
   จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญในการเข้ามาของศาสนาพุทธในประเทศไทย แต่สภาพการขยายตัวของเมืองในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตจนพื้นที่สำคัญบางพื้นที่ไม่ได้รับการใส่ใจดูแลและไม่ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV