Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   การประกอบสร้างความสุขจากความทรงจำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ศรุต แสนใจวุฒิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันมาจากบริบทสิ่งแวดล้อม นามาซึ่งประสบการณ์และ ความทรงจาต่อชีวิต ต่อสถานที่ ต่อวัตถุ เกิดความผูกพันกับประสบการณ์เดิม และอาจส่งผลกระทบต่อคานิยามแต่เดิม เช่นเดียวกับผลงานของข้าพเจ้าที่ต้องการนาเสนอเหตุการณ์ ...
  • Thumbnail

   การยึดโยงระหว่างจิตรกรรมกับกิจกรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ษราภร มูลจักร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในการเจริญเติบโตของมนุษย์ มีการบริโภคอาหารตั้งแต่หัวใจเริ่มเต้น สารอาหารที่ผู้คนบริโภคไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ทุกอย่างถูกกาหนดตามที่ธรรมชาติได้วางไว้ แต่ในความเป็นจริงที่ข้าพเจ้าเติบโตพอที่จะรับรู้และเรียนรู้ถึงการบริโภค ...
  • Thumbnail

   ความจริงของจิตภวังค์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความเป็นจริงในการกระทาของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกความจริงบางอย่างของมนุษย์ที่มีการให้คานิยามว่า “ภาพลักษณ์” และยังเชื่อมโยงถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความหลากหลายและผันผวนได้ง่าย จึงทาให้มนุษย์มีความ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างความสัจธรรมและความเชื่อ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ธีรพงษ์ เบญจถาวรอนันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   สองสิ่งที่เป็นสิ่งตรงข้ามกันมาโดยตลอดระหว่างรูปธรรม นามธรรม อารมณ์ความรู้สึกและ เหตุผล ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนดำรงอยู่คู่กันในโลก สังคม และในตัวมนุษย์คนหนึ่ง อย่างแยกกันมิได้มาโดยตลอด ซึ่งผลงานชุดนี้มีรูปแบบเป็นจิตรกรรมล ...
  • Thumbnail

   คุณค่าทางสัญญะของวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ภาณุพงศ์ คงเย็น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วัตถุ คือ สิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ที่มีอยู่จริงบนโลก เช่น วัตถุจากธรรมชาติและวัตถุจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริง มนุษย์มักจะสร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งใดๆ ที่ตนเองเป็นเจ้าของหรื ...
  • Thumbnail

   ปัญญาญาณจากธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การจัดทำเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ปัญญาญาณ จากธรรมชาติ”เป็นการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการณ์จากสิ่งที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ที่มีการ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ...
  • Thumbnail

   ระหว่างแสงสว่างกับความสว่าง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   อมราพร โรบินสัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   แสง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในชีวิตมนุษย์มานานตั้งแต่อดีต ที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการที่ทาให้มนุษย์อ่อนไหวต่อแสงและเกิดความรู้สึกต่อแสงไฟในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบันแสงไฟมาจากมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน ...
  • Thumbnail

   วัตถุแห่งความทรงจำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ พิณทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ปัจจุบันของอนาคตของอดีต ส่วนปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตของอนาคตอนาคตข้างหน้าก็กลายเป็นปัจจุบัน มนุษย์ทุกคนตั้งอยู่ปัจจุบันโดยมีตัวตนจากอดีตทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั้น ทาให้เราได้เรียนรู้กั ...
  • Thumbnail

   สัมพันธ์ภาพการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึกกับความงามของดอกไม้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ดลนภา พัวพันธ์งาม; Donnapa Phurphangam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สัมพันธ์ภาพระหว่างการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึกกับความงามของดอกไม้ “เป็นการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในในเชิงสัญลักษณ์ระหว่างมนุษย์และ ...
  • Thumbnail

   สัมพันธ์เสมือน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ชยาภรณ์ หวังชนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   หรือความปรารถนาของมนุษย์นั้นมีไม่เท่ากัน ก่อให้เกิดความสั่นคลอนทาง ความสัมพันธ์ หรือแม้แต่การกล่าวกับตนเองว่าทุกอย่างนั้นกา ลังเป็นไปได้ด้วยดี เพราะมนุษย์ไม่ กล้ายอมรับความจริงที่เกิดขึ้น และหากไร้ซึ่งความสัมพันธ์ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV