Now showing items 1-16 of 16

  • Thumbnail

   Aesthetics of Gender Expression 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธีรวัตร์ มิควาฬ (Silpakorn University, 18/6/2021)
   “Aesthetics of Gender Expression”a thesis with a concept Based on the content of personal life experiences in the matter of various LGBTQ people The study of the form of works in the visual arts from the composition of ...
  • Thumbnail

   Civilization / Unconscious 

   Collection: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   พิสณฑ์ สุวรรณภักดี (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The art thesis of "Civilization / Unconscious" artwork series aims to present the dialogue between collective memory and individual memory for viewers to establish self-recollection of the past reflected by the reseacher’s ...
  • Thumbnail

   Soil Painting: Traces of Phenomena and Beauty of the Land 

   Collection: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สมพร แต้มประสิทธิ์ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   I bring the stories of memories which are related to the “area” and rebuilt into brand new “space” through interactive process using “soil” as the media represents to the substitutes of both area and person. The origins ...
  • Thumbnail

   STAMP 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   พรประสิทธิ์ ไชยเลิศ (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The human period was changed with passing time, culture, tradition and belief which is what human being in very long time ago. The belief that I am about to mention is the "tattoo". It was originated from the belief of ...
  • Thumbnail

   กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อุณรุท กสิกรกรรม; Unarut Kasikornkam (2001)
   ระบบของธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง การรับเข้ามาของ “ความเจริญ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ทำลายและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทีละเล็กละน้อย ยังส่งผลให้ธรรมชา ...
  • Thumbnail

   ความประทับใจ 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ความประทับใจจากอดีต 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   ความฝันแห่งข้าฯ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   น้ำส้ม สุภานันท์; Namsom Supanan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ความฝัน...อาจเพียงมโนภาพอันพร่ามัว เพ้อพรรณนาอย่างเลือนราง และห่างเหินจากโลกแห่งความจริง แต่ความงดงามแห่งฝันอันชั่วคราวก็ทำให้เราปริ่มเปรมด้วยความสุขมหาศาลเมื่อเราหวนระลึกถึง ข้าพเจ้าจึงเขียนภาพแห่งความฝันสร้างมโนภาพอันส ...
  • Thumbnail

   บริบทที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภัทรพร เชาวน์ชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ในชีวิตประจำวันของผู้คนในแต่ละวันได้ประสบพบเจอสิ่งของ หรือสถานที่ซ้ำๆ เดิมๆ จนเกิดความซ้ำซากและเบื่อหน่าย หากเพียงแต่เราลองปรับเปลี่ยนมุมมองของบริบทเดิมๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ เพราะจินตนาการ คือรูปแบบหนึ่งของคว ...
  • Thumbnail

   พิธีกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมและมีการยึดถือปฏิบัติอยู่ในสี่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมนั้น นับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาจากความต้องการภายใน พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวั ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ ชีวิต วัยเด็ก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   นิยตา จันทร์นวล; Niyata Channuan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การดำเนินชีวิตโดยปราศจากความยั้งคิด และความรอบคอบต่อความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ นำมาซึ่งความผิดพลาดในชีวิตนักศึกษาของข้าพเจ้า การตั้งครรภ์เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาปีที่ 2 ก่อให้เกิดชีวิตใหม่ของลูกน้อยในวันที่ข้าพเจ้าไม่พร้อม ...
  • Thumbnail

   ภาพตัวเอง 1957/B 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ภายใต้สมรภูมิแห่งความขัดแย้ง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กัณฐณัฏฐ์ ณปฐมปณพัณณ์; Kantanat Napatompanapan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   แม้นิยามของคำว่า “สงคราม” จะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพียงใด แต่ผลลัพธ์ที่ได้รับกลับมานั้นล้วนเป็นความสูญเสียและสิ้นหวังเสมอ ผู้คนที่อยู่ภายใต้สงครามต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ การสร้างสรรค์ผลงานแสดงให้เห็นถึงภ ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม 1992/3 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   ในผลงานของศิลปินได้เสนอความคิด ความเชื่อและจินตนาการจากสิ่งที่ได้รับรู้จากพิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติในสังคมหนึ่งของมนุษย์ ด้วยผลงานทางทัศนศิลป์โดยการแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา และพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งเป็นพิธีกร ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม หมายเลข 11 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ศิลปินนำสัญลักษณ์ทางความเชื่อในพิธีกรรมสู่งานศิลปะ
  • Thumbnail

   หนังสือเล่มสุดท้าย 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017)
   หนังสือ คือ บทบันทึกเรื่องราวเนื้อหาของมนุษยชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปี หนังสือเป็นแหล่งความรู้ เป็นคัมภีร์ตำราที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้ผู้คนได้อ่านได้ศึกษา ขวนขวายค้นคว้าสรรพวิชาวุฒิมาช้านาน ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV