Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การผลิตรายการวาไรตี้แฟชั่นสำหรับผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ภานุพงศ์ ศุขแพทย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตรายการวาไรตี้แฟชั่นสำหรับผู้หญิง รายการ She’s All That ในรูปแบบของรายการความยาว 20 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการศึกษาวิเค ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พัลลีพร จันทร์สนิท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์รายการการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   เณริกา สำอางสอาด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ โดยมีเนื้อหาเพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นผู้หญิงรู้จักนําของเหลือใช้ท่ี่มีอยู่ มาสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ขอ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV