Now showing items 1-11 of 11

  • Thumbnail

   กายและจิต 

   Type: Thesis
   วรธรรม เต็งใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ดำรงของสองสิ่งนี้จนแยก ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้น ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำของการทอดข้าม 

   Type: Thesis
   กิ่งกาญ สุนทรชื่น; Kingkan Suntornchuen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วัฒนธรรมการซ่อมแซมสะพานไม้สะท้อนชีวิตในชนบทที่ยังคงมีอยู่ วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านริมคลองเป็นดังแหล่งเก็บสะสมประสบการณ์ชีวิต และรวบรวมมาสร้างสรรค์ด้วยวิถีของศิลปะที่กลายเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการมีชีวิต ทำให้การดำร ...
  • Thumbnail

   คำสอน : จากพ่อสู่ลูก 

   Type: Thesis
   ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   “คำสอน : ของพ่อสู่ลูก” ในการแบ่งปัน มุ่งหมายที่จะให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันระหว่าง พี่กับน้องที่จะก่อให้เกิด การเสียสละ การให้ การรับ และความสุขที่ได้ให้ ความสุขที่ได้รับ การเล่นด้วยกันที่ม ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิง ดอกไม้ การเกิดใหม่ของชีวิต 

   Type: Thesis
   ปิยังกูร ตันวิเชียร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   The relationship between women and beauty has originated since birth. Women are often compared with nature, such as flowers, to reflect their beauty. Indeed, nature has created women in such a way that their physiology ...
  • Thumbnail

   พื้นที่สะสมความสุข 

   Type: Thesis
   ณัฐการย์ อธิรัตนมงคล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ยางโยงใยชีวิต 

   Type: Thesis
   รัตนาวดี คงหอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิถีชีวิตการประกอบอาชีพหลักของคนภาคใต้คือการทำสวนยางพารา การกรีดยางเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้ความมานะอุตสาหะ อดทนรอน้ำยางจากต้นยางพารา “ยาง” คือวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับคนใต้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ...
  • Thumbnail

   เพศ-อำนาจ 

   Type: Thesis
   ศิริมา ศรีรักษา.; Sirima Sriruksa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   บางครั้งเราต้องปกปิดความรู้สึกบางอย่าง และเลือกที่จะแสดงออกามมารยาททางสังคมทั่ว ๆ ไปที่พึงกระทำกัน ทั้งที่ความปรารถนานั้นถูกเก็บกดไว้ภายใน ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงสภาวะจิตใต้สำนึกภายในที่ถูกมาตรฐานทางสังคมตีกรอบ ...
  • Thumbnail

   แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน 

   Type: Thesis
   อิทธิ เปตามานัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ “แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน” มีแรงบันดาลใจมาจากความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในสภาพสังคมแห่งบริโภคนิยมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการแสวงหาความสุขมาสนองความต้องการของตนเองที่ต่างไล่ตามสิ่งยั้วยุ แต่ยิ่งเสพในกิเลสตัณหามากเท่ ...
  • Thumbnail

   แสงสีฟ้า : ภัยร้ายไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลยี 

   Type: Thesis
   เสริมสิน ไพรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกยุคไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนบริบทแห่งการดำเนินชีวิตไปโดยปริยาย ดังที่เคยมีเพียงปัจจัยหลักทั้ง 4 คือ อาหาร ...
  • Thumbnail

   โลกใหม่แห่งความฝัน 

   Type: Thesis
   ศศิ อุบลฉาย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความฝันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ เรื่องราวของความฝันล้วนแล้วแต่เป็นไปตามพื้นฐานโครงสร้างของจิตใต้สานึกที่ตอบสนองต่อความต้องการเบื้องลึก ข้าพเจ้ามีต้องการที่จะแสดงออกถึงตัวตนภายในออกมาโดยผ่านผลงานศิลปะ ...
  • Thumbnail

   ในห้องเรียนฯ 

   Type: Thesis
   ทัสนะ ก้อนดี; Tasana Kondee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อในห้องเรียน (In Class) นี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากห้องเรียนของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะลักษณะนิสัยการเรียน พฤติกรรมการเล่นและกิจกรรมทางศิลปะ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์กับข้าพเจ้าทั้งด้านจิตใจ แนวความคิดแ ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV