Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   นิราสสังขาร: การเดินทางเพื่อความหลุดพ้น 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กิตติชัย พินโน; Kittichai Pinno (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   บทความนี้มุ่งนำเสนอสารสำคัญของวรรณคดีเรื่องนิราสสังขารซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางในจินตนาการของกวีที่มีแนวคิดและหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ขันธ์ห้า สังสารวัฏ นิพพาน ไตรลักษณ์ และอริยสัจสี่ ...
  • Thumbnail

   ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน: พระราชบันทึกเหตุการณ์ที่สื่อสะท้อน พระบุคลิกภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กิตติชัย พินโน (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-07)
   บันทึกประจำวันเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ผู้เขียนร้อยเรียงขึ้นเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือเรื่องราวตามทรรศนะของตน วรรณกรรมประเภทนี้แม้จะนำเสนออย่างเป็นอัตวิสัย แต่เนื้อความบางตอนก็มีแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจ ...
  • Thumbnail

   “วัยแสบสาแหรกขาด”: ภาพสะท้อนปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมร่วมสมัย 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กิตติชัย พินโน (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   นวนิยายเป็นงานเขียนที่มุ่งสร้างความบันเทิงเป็นสำคัญ แต่บางเรื่องก็ให้คุณค่าทางความรู้ความคิดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายที่สะท้อนภาพสังคม วัยแสบสาแหรกขาดเป็นนวนิยายที่นำประเด็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV