Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์หนังสือประทับตราสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   อรุณี อัตตนาถวงษ์; Arunee Attanatwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์หนังสือประทับตรา สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 998 รายการ ซึ่งเก็บรักษาและให้บริการที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติ การศึกษานี้มีเครื่องมือ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมภาคใต้เรื่องพระยาชมพู 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ณัฐา คุ้มแคว้น; Nattha Khumkhaen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมภาคใต้เรื่องพระยาชมพู ที่บันทึกในสมุดข่อยสีขาวซึ่งชาวภาคใต้เรียกว่า หนังสือบุดขาว ต้นฉบับเป็นของนายสุข รัตนวิมล ตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บันทึกด้วยอักษรไทย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอีสานเรื่องจันทะหมุด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พระมหาจตุรงค์ ภิรมยา; Jaturong Phiromya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง จันทะหมุด ซึ่งปรากฎในเอกสารในลาน จารด้วยอักษรไทยน้อย มีจำนวน 1 ผูก 232 หน้าลาน อายุ พ.ศ. 2401 การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมเรื่อง จันทะหมุด พบว่าเป็นวรรณกรรมประเภทนิทาน ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องเตมิยชาดกฉบับภาคกลางและภาคเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พระมหาทศพร ด้วงช้าง; Todsaporn Duangchang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง เตมิยชาดก ฉบับภาคกลางและภาคเหนือ จากต้นฉบับใบลาน ฉบับภาคกลาง จารด้วยอักษรขอม มีจำนวน 2 ผูก 130 หน้าลาน อายุ พ.ศ. 2453 ส่วนฉบับภาคเหนือ จารด้วยอักษรธรรมลานนา ...
  • Thumbnail

   จารึกพระบฏ วัดนาเตา อ.นาน้อย จ.น่าน 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กรรณิการ์ วิมลเกษม; ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-07)
   จารึกพระบฏวัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาเป็นภาษาไทย และภาษาบาลี รวมจำนวน 7 บรรทัดไว้ที่ด้านหลังตรงส่วนล่างของบนพระบฏ ในพุทธศักราช 2358 เนื้อหากล่าวถึงพระภิกษุธรรมชัยและบิดาได้วาดพระบฏถวาย ...
  • Thumbnail

   อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ วิมลเกษม; Kannika Vimonkasam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา อักขรวิทยา และอักขรวิธีของอักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV