Now showing items 21-40 of 45

  • Thumbnail

   กิจกรรมของชีวิตชนบท 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   มณเฑียร บุญมา; Motien Boonma (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์ศิลปะของข้าพเจ้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ให้ความพอใจทางศิลปะและสุนทรียภาพโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีพในท้องถิ่นชนบทเช่น เสียม คราด ไม้นวดข้าว ขนาดรดน้ำ ฯลฯ ...
  • Thumbnail

   ความขัดแย้งของชีวิตและเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   กฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ; Kritsana Chaikitwatthana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษา ค้นคว้าศิลปะด้านจิตรหรรม หัวข้อเรื่อง “ความขัดแย้งของชีวิตและเมือง” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของคนจรจัดแร่ร่อนในกรุงเทพซึ่งมีปัญหาสืบเนื่องจากการรอพยพโยกย้ายของแรงงานจากชนบท ...
  • Thumbnail

   ความงาม : พลังแห่งธรรมชาติของป่า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   จักรกฤษณ์ การะเกต; Jakkrit Karakat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วัน เวลา เดือน ปีที่ผ่านมาชีวิตส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าอยู่กับการเดินทาง การเดินทางที่ทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวของธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ ป่าไม้ที่รู้สึกได้ถึงพลังอันลี้ลับ พลังแห่งชีวิต พลังแห่งธรรมชาติ ทำให้ข้าพเจ้าเก ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีและบรรยากาศกับสภาวะของกาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   พิชิต ตั้งเจริญ; Pichit Tangcharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์ศิลปะของข้าพเจ้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับความบันดาลใจมาจากปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้ ซากไม้ หรือส่วนต่าง ๆ ในสถาปัตยกรรมเก่า ๆ ที่ผ่านพ้นกาลเวลา ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมของฉี๋ไป๋สือ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ศิลป์ลภาวลัย สุขนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาผลงานจิตรกรรมของฉีไป๋สือ( Qi Baishi) ซึ่งเป็นศิลปินชาวจีนผู้มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับไปถึงระดับสากลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 รูปแบบงานศิลปะของเขาสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้แนวทางการเขียนภาพด้วยพู่กันจีน ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมจากข้อสันนิษฐานวิหารวัดหลวงราชสัณฐาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   อภิชญา สร้อยสวิง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาจิตรกรรมของวิหารหลวงราชสัณฐาน จังหวัดพะเยา ซึ่งในอดีตวิหารนี้เคยพังทลายลงเมื่อ พ.ศ. 2527 จิตรกรรมสีฝุ่นอายุกว่าร้อยปีภายในวิหารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วย จิตรกรรมส่วนใหญ่เกิดความเสียหาย ...
  • Thumbnail

   จินตภาพแห่งความศรัทธาและความเชื่อ : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่ง โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนชั่น กรุงเทพฯ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   ประพัฒน์ ปานคง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   วิทยานิพนธ์นี้ เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยรูปแบบจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น กรุงเทพฯ โดยผู้วิจัยได้สร้างผลงานจิตรกรรมทั้งหมด 1 ชุด ผลงานแบ่งเป็นผลงานย่อย 6 ชิ้น ผลงาน ผลงานทั้งหมดมีแนวคิดในการส ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิงในงานจิตรกรรมแนวเซอร์เรียลลิสม์ของประทีป คชบัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ธัญชนก สัตยรังสรรค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดและรูปแบบผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพีวีนัสในงานศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 – 2561 โดยทาการคัดเลือกผลงานแบบจาเพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น ...
  • Thumbnail

   พลังจิตวิญญาณของมนุษย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์” ข้าพเจ้ามุ่งหวัง ที่จะแสดงออกถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาโลกไสยศาสตร์,วิทยาศาสตร์,วัตถุนิยม จากสังคม เล็กๆ จนไปถึงสังคมใหญ่สังคมเมืองที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน ...
  • Thumbnail

   พลังจิตวิญญาณของมนุษย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์” ข้าพเจ้ามุ่งหวัง ที่จะแสดงออกถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาโลกไสยศาสตร์,วิทยาศาสตร์,วัตถุนิยม จากสังคม เล็กๆ จนไปถึงสังคมใหญ่สังคมเมืองที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน ...
  • Thumbnail

   พันธนาการในภาวะเวลาของความเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ณัฐิวุฒิ พวงพี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง พันธนาการในภาวะเวลาของความเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงออกถึงผลของความเปลี่ยนแปลงในวิถีสังคมชนบท ถึงเรื่องราวการทอดทิ้งคุณค่าที่เป็นนามธรรม คุณค่าที่แสดงถึงสาระสำคัญของการมีชีวิต ด้วยวิธีการเปิดจินตนาการที่สา ...
  • Thumbnail

   พื้นที่บันทึกขณะจิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ภัทรียา ศรีรัตนพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างกาย เป็นสิ่งขับเคลื่อนรูปกาย ส่วนความต้องการ ความอ่อนไหว ความเข้มแข็ง ความคิด อีกทั้งความรู้สึกนึกคิด ล้วนเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถรู้เห็นได้ด้วยอาการทางร่างกาย เดิมทีข้าพเ ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   วิทยา หอทรัพย์; Witthaya Hosap (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การจัดทำวิทยานิพนธ์ “ ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์” นี้ข้าพเจ้าเริ่มความบันดาลใจจากความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มนุษย์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆๆด้าน พร้อมๆกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผ ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนของชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   พรรษา พุทธรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนภาวะโดดเดี่ยว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   มงคล สุวรรณชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-08)
   การจัดทำวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนภาวะโดดเดี่ยว” นี้ข้าพเจ้าเริ่มความบัลดาลใจจากความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลกระทบของรูปแบบความปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าต้องการแสดงภาพ อารมณ์ความรู้สึกขอ ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนแห่งจิตวิญญาณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   จรัสศรี ประสงค์ดี; Jaratsri Prasongdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ภาพสะท้อนแห่งจิตวิญญาณ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในรูปแบบศิลปะการจัดวางเชิงสัญลักษณ์ โดยใช้วัสดุต่าง ๆ หลากหลาย ชนิดมาเป็นสื่อในการแสดงออก ซึ่งได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากผ ...
  • Thumbnail

   ภาพเหมือนเครือญาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สมพงษ์ ผลรัศมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-12-16)
   ข้าพเจ้าขอน้อมจิตรำลึกถึงต้นตระกูลชาวนาของข้าพเจ้า ในเม็ดข้าวทุกเม็ด ยกทูลไว้เหนือ หัว พนมก้มกราบ คุณปู่เพ็ง ผลรัศมี คุณย่ามา ผลรัศมี เป็นคำรบแรก ก้มกราบคุณตาสมบูรณ์ ทรัพย์ พงษ์ คุณยายเฟื่อง ทรัพย์พงษ์ ในคำรบสอง และคำรบสามแด่ ...
  • Thumbnail

   รูปทรง กลิ่น และเสียง แห่งภูมิปัญญาในวิถีชีวิตชนบทไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อรรถกร จบศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   วิถีชีวิตและสภาวการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   นิโรธ ทองธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้าต้องการที่จะสะท้อนวิถีชีวิตและสภาวการณ์ปัจจุบันของสังคมเมือง ทั้งลักษณะกายภาพภายนอกและสภาวะจิตใจภายในของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง ซึ่งอยู่ในภาวะที่เปลี่ยวเหงา ...
  • Thumbnail

   สภาวะทางอารมณ์จากความไม่สมบูรณ์ของความรัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อำพล ยวงกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   ศิลปะสำหรับข้าพเจ้านั้นสร้างขึ้นเพื่อระบายสภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ที่ไม่ สามารถพูดออกมาเป็นภาษา ข้าพเจ้าใช้ความทรงจำถึงความผูกพันที่มีต่อคนรัก ภาพแห่งห้วง อารมณ์ความรู้สึก แล้วจึงนำมาสร้างสรรค์โดยด้วยภาพสัญลักษ ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV