คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ชีวิตที่เคลื่อนย้ายและการจัดการทางอารมณ์ของกระเป๋ารถเมล์ 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สุรัญชนา ศรีสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเรื่อง "ชีวิตที่เคลื่อนย้ายและการจัดการทางอารมณ์ของกระเป๋ารถเมล์" มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาชีวิตประจำวันและการทำงานของอาชีพกระเป๋ารถเมล์ และศึกษาการจัดการอารมณ์ขณะปฏิบัติงานเป็น กระเป๋ารถมล์ซึ่ งอยู่ในฐานะแรงงา ...
 • Thumbnail

  การเกษียณคือการเดินทาง มิใช่ปลายทาง : วิกฤตวัยเกษียณและการปรับตัวของผู้เกษียณอายุ 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศุภิสรา กล่ำโภชน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเรื่อง"การเกษียณคือการเดินทาง มิใช่ปลายทาง" : วิกฤวัยเกษียณและการปรับตัวของผู้เกษียณอายุ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเกษียณอายุในมิติเศรษฐกิจ มิติอารมณ์และสังคม 2) ศึกษาภาวะวิกฤต ของผู้เกษี ...
 • Thumbnail

  การสะสมทุนของผู้เล่นเกม Fifa Online 4 และการรวมกลุ่มในพื้นที่ออนไลน์ของผู้เล่น 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศุภวุฒิ กีรติวศิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง "การสะสมทุนของผู้เล่นเกม Fifa Onine 4 และการรวมกลุ่มในพื้นที่ ออนไลน์ของผู้เล่น" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของเกม Fifa Online 4 และภาคที่ 1-3 อีกทั้งยังศึกษาถึงรูปแบบการสะสมแ ...
 • Thumbnail

  หลังคลื่น: การเป็นไต้ก๋งเรือประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศุภมาศ แสงมิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเรื่องหลังคลื่น: การเป็นไต้ก๋งเรือประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการชุมชนประมงเกาะสีซัง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการเป็นไต้ก่งและ การสะสมทุนทางวัฒนธรรมที่นำมาสู่การขยายทุนทางเศรษฐกิจ ...
 • Thumbnail

  งานกับคนไร้บ้าน กรณีศึกษา โครงการจ้างวานข้า 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศิริวรรณ สีสิงห์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  งานศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง "งานกับคนไร้บ้าน กรณีศึกษา โครงการจ้างวานข้า" ศึกษาผ่าน การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับทางเจ้าหน้าที่และสมาชิกของโครงการจ้างวานข้า โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิบัติการของโครงการจ้างวานข้า ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV