คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง โปรดระวัง !! 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  Type: Thesis
  ภัศรา ดุษฎีวณิชสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะเล่าถึงภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะ ให้แง่คิดในเรื่องของการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเบื้องต้น และการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ ประมาท โดยมีการดำเนินเรื่องผ่านภาพเค ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง อาหารเช้ามื้อสุดท้าย 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  Type: Thesis
  พนิดา ปลั่งกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลงาน Animation ที่มีเนื้อเรื่องแฝงไว้ด้วย ข้อคิด และคติสอนใจในแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใจคน อื่นให้ทาในสิ่งที่เราต้องการ เพราะการเบียดเบียน ...
 • Thumbnail

  แอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารและจัดการอารมณ์สำหรับวัยรุ่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  Type: Thesis
  ณิชากร ผาริโน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์โดยมีรูปแบบ การนำเสนอผ่านสังคมออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งให้ผู้ใช้สามารถที่จะ ติดตามอารมณ์ของเพื่อน,สามารถที่จะเก ...
 • Thumbnail

  แอปพลิเคชันช่วยวางแผนและประเมินผลการรักษา สําหรับนักกายภาพบำบัด บนโทรศัพท์ไอโฟน 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  Type: Thesis
  นันทิพัฒน์ จังคณานันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักกายภาพบําบัดในด้านของการวาง แผนการรักษาโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือทั้งในด้านของความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องใน การทําการรักษาผู้ป่วย ผู้จัดทําจึงริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคช ...
 • Thumbnail

  แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  Type: Thesis
  กัลยรัตน์ ชูสุวรรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมบนโลกออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่ม สำหรับ ผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวให้ได้มีสื่อกลางในการแบ่งปันความประทับใจที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่แ ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV