คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  โครงงาน : สิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่ำ 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - สว.
  ประเภทผลงาน: Research
  พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2014)
  เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่่ำ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(Invention) สําหรับใช้ในการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้โดยทําให้แห้งนอกจากนี้ยังสามารถใช้อบแห้งสมุนไพรต่างๆได้ด้วย ...
 • Thumbnail

  รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นยำสำหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น All-Rice 1 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - สว.
  ประเภทผลงาน: Research
  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ (2019)
  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแต่ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นมากเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยลดลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำนาเข้ามามีบทบาทความสำคัญโดย ...
 • Thumbnail

  การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินสำหรับปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - สว.
  ประเภทผลงาน: Article
  พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2018)
  เกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหาข้าวไร่มีผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุคือการปลูกข้าวไร่เพียงชนิดเดียวในพื้นที่เดิม จึงส่งผลให้ดินขา ...
 • Thumbnail

  Design of Experiment to Waste Reduction Injection Process of Electronic Parts  

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ปาพจนี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (Silpakorn University, 12/7/2019)
  The purpose of this research is reduce the waste in the process of plastic injection for electronics part by using Design of Experiment (DOE). The researcher studied production process of electronics factory in case study. ...
 • Thumbnail

  ENVIRONMENT ADMINISTRATION IN EXTRA LAREG SCHOOL OF KANCHANANUKOR SCHOOL 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  ประเภทผลงาน: Independent Study
  นิตยา แก่นพุฒ (Silpakorn University, 29/11/2019)
  This research aims to 1) To study the management of the environment of large educational institutions of Kanchananukoh school 2) To compare the management of the large school environment of Kanchananukoh school According ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV