คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  รายงานโครงการวิจัย การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: กรณีศึกษาองค์กรสื่อกระแสหลัก 

  คอลเลคชัน: Research reports - OICT / รายงานการวิจัย - สำนักงานคณะ ทส.
  ประเภทผลงาน: Article
  อริน เจียจันทร์พงษ์; พรรษาสิริ กุหลาบ (2022)
  โครงการวิจัยการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: กรณีศึกษาองค์กรสื่อกระแสหลัก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของ องค์กรสื่อที่มีช่องทางการนำเสนอทั้งแบบดั้งเ ...
 • Thumbnail

  กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทยกับการปรับตัวเศรษฐกิจชุมชนบ้านทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี 

  คอลเลคชัน: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  ประเภทผลงาน: Article
  ปพินญา ทวีสง่า; Papinya Taweesanga (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  บทความนี้มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษาจากกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มสตรีพัฒนา ...
 • Thumbnail

  จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตาลโตนด พืชเศรษฐกิจ(ไม่)สำคัญของสุพรรณบุรี 

  คอลเลคชัน: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  ประเภทผลงาน: Article
  ฑิษญา ธาตุบุรมย์; Thitsaya Thatburom (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปรากฏการมีต้นตาลโตนดเป็นจำนวนมาก หากแต่เมื่อใครหลายคนนึกถึงน้ำตาลจากต้นตาลโตนด หรือน้ำตาลโตนด ล้วนนึกถึงเมืองเพชรบุรี และในขณะเดียวกัน สุพรรณบุรีก็แทบไม่ได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของพืชตาลโตนด ...
 • Thumbnail

  เจ้าพ่อปราสาททอง ศูนย์รวมศรัทธาคนพนมรุ้ง: บทบาทความเชื่อและพลวัตของงานบวงสรวงเจ้าพ่อปราสาททอง 

  คอลเลคชัน: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  ประเภทผลงาน: Article
  พงศธร ดาวกระจาย; Pongsathon Dawkrajay (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  เขาพนมรุ้ง เป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้ง ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย อันประกอบไปด้วยความยิ่งใหญ่ มนต์ขลัง และความศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันปราสาทพนมรุ้งเปรียบเหมือนภาพจำเมื่อกล่าวถึงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเดือนเ ...
 • Thumbnail

  มืดสู่สว่าง 

  คอลเลคชัน: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  บรรพต ประเสริฐวรชัย; Bunpot Prasertworrachai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV